Cundiziuns generalas da La Tabla

Martgà

 1. Applicaziun

Las suandantas cundiziuns generalas da fatschenta èn valaivlas per tut las transacziuns tranter La Tabla è l'empustader/l'empustadra. Cundiziuns divergentas na renconuscha La Tabla betg u sulettamain en cas d'ina conferma explicita en scrit da La Tabla.

 1. Products

Ils producents/las producentas procuran per ina declaraziun correcta da lur products. Els sa tegnan a las disposiziuns generalas. Decisivas èn adina las infurmaziuns sin ils products. Sch'igl è cumprovà ch'in product è da mala qualitad u donnegià pervia dal transport, vegn quest product remplazzà.

Sch'in product na correspunda betg a l’empustaziun, ha l’empustader/l'empustadra il dretg da refusar il product e da pretender ina bunificaziun en la valur da la rauba empustada. La disponibilitad è chaussa dals producents/da las producentas. Sch'in product n'è betg pli disponibel è il producent/la producenta responsabel d’allontanar il product dal martgà. Per cas che l'empustaziun sa cruschass cun correcturas sin il martgà na pon ni il producent/la producenta ni La Tabla surpigliar la responsabladad.

 1. Vendita d’alcohol

Nus na vendain betg spirituosas (vinars) a persunas sut 18 onns. Cun l’empustaziun e l’inscripziun conferma il client/la clienta d'avair cuntanschì il 18avel onn da vegliadetgna e dad esser legitimà/legitimada da cumprar alcohol.

Nus na vendain betg vin e gervosa a persunas sut 16 onns. Cun l’empustaziun e l’inscripziun conferma il client/la clienta d'avair cuntanschì il 16avel onn da vegliadetgna e dad esser legitimà/legitimada da cumprar alcohol.

 1. Pretschs

Ils pretschs inditgads sa chapeschan en francs svizzers, inclusiv taglia sin la plivalur (Mwst.). Il pretsch valaivel è quel inditgà en il mument da l’empustaziun.

Tar products che vegnan empustads tenor pais (per exempel chaschiel e charn) vala il pretsch inditgà per norma inditgada. La quantitad effectivamain furnida po variar minimamain da l’empustaziun. Il pretsch vegn adattà en il process d’empustaziun cun ina toleranza da +/- 10%. I na dat nagina limitaziun minimala da la valur d'ina empustaziun.

 1. Spediziun

Ils custs da spediziun vegnan inditgads separadamain e cudeschads separadamain per mintga singul producent/singula producenta. Metter ensemen pliras empustaziuns da differents producents u differentas producentas en in pachet n'è betg pussaivel. Ils custs da spediziun èn visibels

Detagls davart ils custs da spediziun chatt'ins sut “infurmaziuns davart la spediziun”.

 1. Conclusiun dal contract

Empustaziuns èn exclusivamain pussaivlas sur la pagina-web www.latabla.ch e vegnan confermadas per e-mail. Cun l’empustaziun entra en vigur in contract tranter l’empustader/l'empustadra e La Tabla.

Stornar in’empustaziun è be pussaivel, sche la rauba empustada è anc tar il producent/la producenta. I n'è betg pussaivel d'inditgar in temp fix.

 1. Moda da pajament

La Tabla accepta pajaments a quint, cun carta da credit e via PayPal.

Ils quints vegnan tramess ensemen cun la conferma da l’empustaziun sin via electronica. Els èn da pajar entaifer 14 dis senza reducziuns. Tschentar in quint squitschà sin palpiri è be pussaivel sin giavisch. Tar in’emprima empustaziun po La Tabla pretender in pajament anticipà.

Sch'in empustader/in'empustadra è en il mument da l’empustaziun en retard cun in auter quint, succeda la furniziun pir suenter che la summa debitada è vegnida pajada (pajar ordavant).

 1. Furniziun

La furniziun da la rauba empustada succeda entras la posta sin via directa. Per l’emballascha e l’adressaziun correcta è responsabel il producent/la producenta. La Tabla na surpiglia nagina responsabladad per furniziuns manglusas. L’adressa da furniziun ed ulteriuras indicaziuns vegnan inditgadas da l’empustader/l'empustadra. I valan las cundiziuns da la posta.

La rauba vegn per ordinari furnida cun la tariffa B. Furniziuns spertas succedan tar rauba che sto vegnir conservada al frestg u tenor giavisch dal client/da la clienta.

 1. Protecziun da datas

Datas da clients vegnan segiradas e duvradas be internamain tar La Tabla.

 1. Clausula salvatorica

Sche parts da questas cundiziuns generalas da fatschenta na duessan betg esser realisablas u esser nunvalaivlas, na vegn la valaivladad da las ulteriuras cundiziuns betg attatgada.

 1. Dretg applitgabel e sedia da dretgira

Sulettamain dretg svizzer è applitgabel cun l'exclusiun explicita dal dretg federal davart il dretg privat internaziunal (IPRG) sco era da la Cunvegna da las Naziuns unidas davart la cumpra da rauba sin nivel internaziunal (CISG). Lieu da dretgira è Cuira.

Stan: 01-08-2018