Print this page

Bainvegni sin Vossa nova pagina rumantscha!

Qua chattais Vus regularmain artitgels scrits en Voss idiom u en RG, l'emprim martgà virtual rumantsch, in chalender d'occurrenzas, concurrenzas e bler dapli.

l spiert da cuminanza è impurtant ed uschia è mintgin bainvegni da sviluppar quist project cun nus; Igl è pussaivel da registrar events e nus publitgain Vossas novitads. Sche Vus avais gust da contribuir in artitgel ans pudais trametter in e-mail sin info(at)latabla.ch

La plattafurma è independenta e sa finanziescha tras sponsurs e donaturs, er Vus pudais sustegner!

Bun divertiment e grazia fitg!

LATABLA lavura ensemen cun suandat(a)s auturas ed auturs sin basa da freelance: