5 chaus

Dad Annetta Zini (DRG) – La lingua rumantscha è ritga – uschè ritga che nus pudessan atgnamain ans servir pli savens da sias bellezzas e ritgezzas. Ed avant che rumper noss chaus pervia da tut ses stgazis giain nus en tschertga da tschintg chaus particulars rumantschs.


1. il lavachau

A Duin din ins «oz hai dau in dètg lavatgau» cura ch'i plova fitg ferm. «Dar in lavachau» signifitga però era ch'ins legia giu ils chapitels ad in. A Sevgein din ins per quai era «semtgar in lavatgau». Fitg simpel, ins lava il chau ad insatgi. En l'Engiadina pon ins era blastemmar dond in «lavatesta». Pli particular èsi che «dar in lavachau» signifitga era dar in chanaster ad ina persuna. Jau spetg gia ussa che mia collega vegnia la proxima giada suenter sortida e dia «her n'haja dat ün lavacheu a quel tip». Speranza n'ha il tip alura betg survegnì ina enturn las ureglias, a Dardin per exempel datti era questa muntada.


2. il rumpachau

Na, qua na vulain nus betg skizzar chaus ruts per mez, ma plitost situaziuns cura ch'ins rumpa il chau figurativamain. Rumpachaus fan pensar e pensar senza fin. Suenter ina greva clausura di il Ladin «quist m'es stat ün vaira rumpatesta». Pertge atgnamain? Insatge è uschè cumplex u grev da schliar ch'ins sto studegiar talmain fin ch'il tscharvè cumenza a «fimar» e rumpa bunamain. Era fastidis san procurar per rumpachaus. Il medem vala era per situaziuns cun diras nuschs, quellas ston ins era rumper per vegnir a la finiziun. Dal rest, chaus san era esser dirs sco nuschs.


3. la creppa

Atgnamain han animals creppas ed umans chaus, ma per spass dovr'ins questa expressiun en l'Engiadina ed en Val Müstair era per umans, cun la consequenza che tut daventa in pau pli grop. A Zuoz gideva pli baud ina «creppa da mort» a tegnair davent il striegn ed a Lavin vuleva dir «avair buna creppa» ch'ins era inschinaivel. La «creppa düra» dals Ladins è enconuschenta dapertut per ils chaus dirs. Legher èn «üna creppa sco ün bouv» per quels da Ftan ed «üna creppa düra sco ün muoj» per quels da La Punt Chamues-ch. Anc pli dir è mo il «creppun». A Stogl per la paja è ina persuna ch'è «dicra da creppa» tuppa. Ed «avair sel nella creppa» utilisesch'ins en l'Engiadin'Ota per persunas fitg intelligentas.

 

Grazia fitg a tut ils sponsurs da LATABLA:

 • www.belain.ch
  www.belain.ch
 • Tel. 081 864 15 81
  Tel. 081 864 15 81
 • Tel. 081 864 01 51
  Tel. 081 864 01 51
 • Tel: 081 852 45 45
  Tel: 081 852 45 45
 • La Giuventetgna Rumantscha
  La Giuventetgna Rumantscha
 • Adüna bun - cafè grischun
  Adüna bun - cafè grischun
 • www.quartalingua.ch
  www.quartalingua.ch
 • L’Institut dal Dicziunari Rumantsch Grischun
  L’Institut dal Dicziunari Rumantsch Grischun
 • Shop online!
  Shop online!


4. il volvachau

Quest fiss ina perfetga descripziun per ina persuna che na vul betg surpigliar responsabladad e volva davent ses chau. In volvachau è propi insatgi che sa volver ses chau e quai bunamain per 180 grads. Persunas na san quai betg far, utschels bain, per exempel la tschuetta ed apunta er il volvachau. I fiss però bel da numnar er a persunas ch'èn indecisas e midan lur opiniun mintga tant temp volvachaus. En Surselva datti dal reminent per quai gia il «volvaculiez».


5. il testard

In cun ina testa dira è en l'Engiadina ed en Surmeir sper il creppun er in «testard». A Susch è il chau uschè dir ch'el è «testard sco ün asen», a Champfèr «scu ün mül» ed a Fex perfin «scu la mülla dal papa». Per S-chanf signifitga quai alura era ch'ins è in pau tup. Per Riom n'ha in testard betg ina testa dira, mabain nagut en sia testa. Quels da La Punt Chamues-ch din «tü est stuorn scu ün giat fich testard» per collegas che han bavì memia – co ch'in giat po esser sturn n'è qua betg dal tut sclerì, ma che giats vulan adina che tut giaja suenter lur testas è enconuschent.

Text: Annetta Zini
Fotografia: Forsa che quest bov ha er ina creppa dira e parta andetg cun char e tut?! (P. Scheuermeier / Fototeca dal DRG


Suonda LATABLA!


Forsa er insatge per vus:

Forsa er insatge per Vus:

 • 5 giadas ir ad in ir
  5 giadas ir ad in ir
  Da Silvana Derungs (DRG) – La lingua rumantscha è ritga. Quai savain nus sa chapescha. Ma mintgatant essan nus tuttina…
 • Engiadina, terra fina
  Engiadina, terra fina
  Da Fadrina Hofmann - Stà, temp da vacanzas, e tuot la Svizra para dad esser güsta in Engiadina. Inclegiantaivel, id…
 • 5 fritgs fauss
  5 fritgs fauss
  Da Silvana Derungs (DRG) – La lingua rumantscha è ritga. Quai savain nus ussa bain avunda. Quest mais – amez…
 • 5 giadas in chazzer cunfar
  5 giadas in chazzer cunfar
  Da Silvana Derungs (DRG) – La lingua rumantscha è ritga. Quai savain nus ussa bain avunda. Ils ultims mais avain…

Dad Annetta Zini (DRG) – La lingua rumantscha è ritga – uschè ritga che nus pudessan atgnamain ans servir pli savens da sias bellezzas e ritgezzas ed era da sias sveltezzas. Quest mais preschentain nus persunas spertas ed activitads sveltas chattadas en il DRG e quai en tutta calma e prendond peda.


1. spert/svelt sco …

… ina massa chaussas: «sco il chametg, sco in egl, sco la frizza, sco in giat, sco la pulvra, sco in stgilat, sco in utschè u sco il vent». Quai èn mo in pèr exempels per exprimer persunas spertas. Fitg simpel: ina persuna po esser svelta sco tut las chaussas ch'èn sezzas gia spertas. Ma enconuschais vus era l'expressiun «esser svelt sco ün utschè da plom» documentada per l'Engiadina e la Val Müstair? Il legher è ch'ins di quai d'ina persuna fitg plauna, pia d'ina lindorna. Pauper utschè che stuess sgular cun plum, cler ch'el n'è betg bun da sgular uschè spert sco in'evla.


2. far a la svelta

«Ti has fatg mo alla sperta» pudess ins reproschar ad in da la Surselva che ha fatg sia lavur senza sa dar fadia, gebain forsa perfin in pau memia spert e pia betg da maniera precisa e correcta. Sch'ins pensa al proverbi «svelt e bain, darar ch'i vegn», èsi forsa insumma meglier dad esser in utschè da plum e da prender peda cun lavurar. E betg emblidar in ulteriur proverbi: «tgi che va plaun, va saun» – sveltezza n'è betg adina la meglra soluziun. Dal rest, en rumantsch grischun po «a la svelta» era signifitgar insatge tut auter: «dad oz sin damaun».


3. chaminar spert

Avais vus gia ina giada empruvà da «chaminar cha'ls tachs toccan il chül» u da «correr tg'ins perda igls calzers»? Omadus funcziunan mo, sch'ins chamina propi spert e cun gronds moviments. Jau persunalmain n'hai anc mai perdì mes chalzers cun currer e vus? Insumma, a mai plascha questa expressiun sursilvana per exprimer ch'ins chamina sveltischem: «cuorer ch'il giavel ha da rir». Tgi sa, sch'il diavel ri tar tuts u mo tar persunas che curran senza chalzers u che dattan cun il tac vi dal tgil? In'autra varianta per exprimer la cursa sperta è in pau paradoxa. En il sursilvan «ir tut alla sturna» sa zuppa er il chaminar plain stortas dals sturns.

 

Grazia fitg a tut ils sponsurs da LATABLA:

 • Tel: 081 852 45 45
  Tel: 081 852 45 45
 • Adüna bun - cafè grischun
  Adüna bun - cafè grischun
 • Tel. 081 864 15 81
  Tel. 081 864 15 81
 • La Giuventetgna Rumantscha
  La Giuventetgna Rumantscha
 • Tel. 081 864 01 51
  Tel. 081 864 01 51
 • L’Institut dal Dicziunari Rumantsch Grischun
  L’Institut dal Dicziunari Rumantsch Grischun
 • Shop online!
  Shop online!
 • www.quartalingua.ch
  www.quartalingua.ch
 • www.belain.ch
  www.belain.ch


4. milli

A Guarda enconusch'ins questa expressiun: «ir als milli galops» per persunas che curran spert sco in chaval. A Ftan din ins percunter «svantar in milla malura» per persunas che taglian la corda spertischem. Forsa fiss quai ina nova varianta per svanir a la franzosa or da discussiuns betg simpaticas? L'expressiun da quels da Lavin «tü vast in tanta malura» na vul betg dir ch'insatgi giaja en paglia, mabain propi era ch'ins è en prescha. Quest spruh procura forsa per ina u l'autra confusiun ed offaisas, tgi vul gia udir ch'el giaja en malura cura ch'el è spert?!?


5. ora u giu dal fatg?

«Vignoir or d'in faz» din quels dad Alvagni e «vignir giu dal fatg» ils Tuatschins cura ch'ina persuna vegn vinavant spert e bain cun sia lavur. Er il cuntrari exista sch'ins lavura plaun a Scharans: «que e ign plaun panaglia ca vegn betg or d'in fatg». In'expressiun pli moderna datti a Sagogn: «ti vegns mai giu dil fleck cun tia lavur» per persunas che restan adina sin il medem flatg e na vegnan betg vinavant. E cura ch'ins ha terminà la lavur, schev'ins pli baud en l'Engiadina: «esser giò dals fats» – tuttina sche la lavur era alura vegnida fatga a la svelta u en tutta calma.

Text: Annetta Zini
Fotografia: Quest chaval na va betg a galop, ma forsa observa el insatgi che perda ses chalzers currind spert? (Walram Derichsweiler / Fototeca dal DRG)


Suonda LATABLA!


Forsa er insatge per vus:

Forsa er insatge per Vus:

 • 5 giadas ir ad in ir
  5 giadas ir ad in ir
  Da Silvana Derungs (DRG) – La lingua rumantscha è ritga. Quai savain nus sa chapescha. Ma mintgatant essan nus tuttina…
 • Engiadina, terra fina
  Engiadina, terra fina
  Da Fadrina Hofmann - Stà, temp da vacanzas, e tuot la Svizra para dad esser güsta in Engiadina. Inclegiantaivel, id…
 • 5 fritgs fauss
  5 fritgs fauss
  Da Silvana Derungs (DRG) – La lingua rumantscha è ritga. Quai savain nus ussa bain avunda. Quest mais – amez…
 • 5 giadas in chazzer cunfar
  5 giadas in chazzer cunfar
  Da Silvana Derungs (DRG) – La lingua rumantscha è ritga. Quai savain nus ussa bain avunda. Ils ultims mais avain…

Dad Annetta Zini (DRG) – La lingua rumantscha è ritga – uschè ritga che nus pudessan atgnamain ans servir pli savens da sias bellezzas e ritgezzas. Oz giain nus en tschertga da l'animal che ha questa emna grond travasch, numnadamain la lieur. Ella n'arriva betg mo da Pasca, mabain è er enconuschenta en ina u l'autra expressiun rumantscha.


1. La lieur da Pasca

Dapi in pèr decennis maina la lieur da Pasca ils ovs a noss uffants. Ma pertge precis quest animalet e betg in auter? Na fissi betg pli logic che la giaglina manass ses agens ovs? Antruras manava sco ch'i para il cucu ils ovs en la Svizra – ina legra imaginaziun, navair? Cunquai che la lieur vala sco simbol da la vita e da la renaschientscha ha ella survegnì questa incumbensa pasciala. Mintga uffant sa legra da las buntads che la lieur maina. Surtut dapi la creaziun da la lieur da tschigulatta passentain nus Pasca cun lieurs. Pensai: en La müdada da Cla Biert custavan las «leivras grondas» mo quatter raps!


2. Temus sco ina lieur

La lieur è enconuschenta sco animal temalier, perquai datti ina massa expressiuns cun la lieur per chajachautschas. Qua mo in pèr exempels: A Champfèr èn persunas «tmuossas scu üna legvra», a Savognin «tamalieras scu ina glioir», ed a Maton han ellas «tema sco liars». En Surselva datti ultra da quai «lieurs temeletgas». Geabain, la lieur sco pitschen animal ha avunda motivs dad esser temusa, uschia è ella attentiva e po mitschar a temp. La baselgia percunter na mitscha betg a Sevgein: «la baselgia ei buc ina lieur», ella resta pia en il vitg.

 


3. La lieur tuppa u talentada?

Ina persuna emblidusa ha ad Ardez in «tscharvè d'leivra» ed a Riom ina «testa d'leivra». A Flond è ina persuna stupida «ureidia sc'ina lieur». Hmmm, è la lieur propi uschè in animal tup?!? Na! En il Grischun Central po ella era daventar in'experta talentada cura ch'ella è ina «glioir viglia». En Surselva datti l'expressiun «tedlar sco lieurs» cura ch'ins fa quai attentivamain. E savais tge? Cunquai ch'i para che la lieur dormia cun egls averts, è ella er il simbol per l'alertezza. Ella è pia er in animal cun tscherts talents.

 

Grazia fitg a tut ils sponsurs da LATABLA:

 • Tel: 081 852 45 45
  Tel: 081 852 45 45
 • La Giuventetgna Rumantscha
  La Giuventetgna Rumantscha
 • www.quartalingua.ch
  www.quartalingua.ch
 • Tel. 081 864 01 51
  Tel. 081 864 01 51
 • L’Institut dal Dicziunari Rumantsch Grischun
  L’Institut dal Dicziunari Rumantsch Grischun
 • www.belain.ch
  www.belain.ch
 • Shop online!
  Shop online!
 • Adüna bun - cafè grischun
  Adüna bun - cafè grischun
 • Tel. 081 864 15 81
  Tel. 081 864 15 81


4. Il chaun e la lieur

Quest pèr chatt'ins adina puspè. Per exempel en il proverbi engiadinais «bod cuorra il chan e bod la leivra» che signifitga che in di vai bain cun ina persuna e l'auter di cun l'autra persuna. En la Lumnezia vesain nus puspè ch'i basta pauc per l'animalet temelitg: «cura ch'il tgaun uorla, fui la lieur». Ed en Surmeir vegn in gieu en furma da chatscha dal stgazi numnà «igls tgans e las liurs». En la chatscha daventa il chaun l'inimi da la lieur cura ch'el è l'accumpagnader cun il nas fin dal chatschader.


5. Las lieurs da Sent?

Datti propi las «levras da Sent»? Enconuschent sco surnum per ils Sentiners è in auter animal, numnadamain l'asen. Ina tscherta sumeglientscha datti tranter quests dus animals – almain tenor in giuven da Sent. El aveva l'impressiun dad avair schluppettà la «mamma da las levras», la pli gronda lieur. Mangiond il brassà ha el rut ora dus daints vi dal fier-chavagl che appartegnava ad in asen e betg ad ina lieur. Dapi lura datti ils «asens da Sent». Dal rest: ils da Trun vegnan per propi numnads las «liaurs da Trun».

Text: Annetta Zini
Fotografia: Tgi sa, sche la lieur maina quest onn ils ovs en questa maniera? Bella Pasca a tuts! (www.pixabay.com)


Suonda LATABLA!


Forsa er insatge per vus:

Da Dominique Dosch: 

 

 

En batterdigl.
Te ist en banchier superbi
Ena singula igleida tgi para d’eir tras pel ed ossa. 
Te ist ena viglietta confusa
En batterdigl, e tot è registro.
Te ist en pour malziplo. 

Las proporziuns digl corp, igls sies muvimaints, la sia posiziun aint igl mond. 
Te ist ena birolista lungurousa.
La pelischungsot igls radis digl suglegl, la tgira dalla fatscha, la purezza dalla pel.
Te ist ena fugiteiva malsagidevla.
La vistgadeira tgi l’anzoglia, igl urden. ed igl tagl, igl accord cugl ambiaint.
Te ist en disoccupo sainza perseveranza.
Lunghezza e calour digls tgavels, lour grassezza, lour libertad aint igl vent.
Te ist ena studenta naiva.

En batterdigl tgi brancla l’olma davos igls îgls esters.
Te ist en artist sentimental.
En batterdigl, treno dalla deisa digl conturn.
Te ist ena controlladra resoluta.
En batterdigl per carezza digl usito.
Te ist en simpel ballapedist.
En batterdigl ord mancanza da taimp.
Te ist ena carrierista freida.
En batterdigl confirmond patratgs existents.
Te ist en pugnieder privlous.

En batterdigl per stabilisar igl agen intern.
Te ist en vendader restranschia.
En batterdigl, en tign aint igl grond mond.
Te ist ena mamma surdumandada.
En batterdigl cunter la surcargeda dad impressiuns.
Te ist en unfant bagndiso.
En batterdigl per sa distanztger digl nunancunaschaint.
Te ist en turist egoistic.
En batterdigl per rinforzar igl liom tigls agens.
Te ist ena musicista selvadia.

En batterdigl, ed ia canosch tè.

Ma cò rebattigl.

Igl om an vistgia e cravatta corra digl mang, per tschiffer en satg da plastic aint igl vent. 
Rebatteida.
La donna da pellischung stgeira daclera alla sia ameia igl model da stress e diatesa.
Rebatteida.
Igl om da spatla largia consolescha ensatgi cun pleds precauts agl telefon.
Rebatteida.
La donna an blusa striflada tigna igl mang sen la bucca e rei da bargeir.
Rebatteida.
Igl om cun rentgs blos sot igls îgls aintra aint igl spital cantunal cun en matg flours ainta mang.
Rebatteida.
La giovna nomna argumaints fundos ainten la discussiun politica agl carschia visavi.
Rebatteida.
La donna an mondura cantigna la melodia digl pi nov hit tgi resunga or digl radio.
Rebatteida.
Igl om an tgameisch’oranscha compra la NZZ agl kiosk.
Rebatteida...

Rebatteidas tgi dervan igls îgls.
Battabatterdigls.

 

 

Grazia fitg a tut ils sponsurs da LATABLA:

 • Shop online!
  Shop online!
 • www.belain.ch
  www.belain.ch
 • L’Institut dal Dicziunari Rumantsch Grischun
  L’Institut dal Dicziunari Rumantsch Grischun
 • Tel. 081 864 01 51
  Tel. 081 864 01 51
 • www.quartalingua.ch
  www.quartalingua.ch
 • La Giuventetgna Rumantscha
  La Giuventetgna Rumantscha
 • Tel. 081 864 15 81
  Tel. 081 864 15 81
 • Adüna bun - cafè grischun
  Adüna bun - cafè grischun
 • Tel: 081 852 45 45
  Tel: 081 852 45 45Vocabulari:
malziplo/ grob
pelischung / calour dalla pel
urden / teila

 

Text: Dominique Dosch
Fotografia: pixabay.com


Suonda LATABLA!Forsa er insatge per vus:

Dad Annetta Zini (DRG) – La lingua rumantscha è ritga – uschè ritga che nus pudessan atgnamain ans servir pli savens da sias bellezzas e ritgezzas. Ed era las mangiativas na vegnan betg a la curta en la lingua rumantscha ed en il material dal DRG. Mintgatant daventan persunas mangiativas e mangiativas persunas, quai cun consequenzas divertentas e mintgatant in pau insultantas. Qua tschintg exempels per mangiativas persunifitgadas.


1. Bizochel

Entant ch'ins utilisescha a Scharans «tgear pizóchel» ed a Mustér «baziechelet» per uffants pitschens da quels charins da magliar (en), ha il num en l'Engiadina ina significaziun pli pauc charina. En in spruh da Scuol è il bizochel il culpaivel che ha vilentà l'auter: «Va, va toc bizoccal, qua m'hast fat üna bella.» Sch'ins fa insatge a la «pizocla» a Mon, signifitga quai ch'ins fetschia quai da maniera nunponderada. E per che noss text daventia in pau confus: sch'ina persuna discurra ina pluna che na fa betg senn, lura maschaida ella a La Punt - Chamues-ch «pizochels cun tschüvlarots».


2. Macarun

Il macarun percunter enconuscha mo la significaziun negativa. En l'Engiadina ed en il Grischun Central utilisesch'ins il macarun per tabaloris. A Strada din ins alura «tü m'est ün vaira macarun!» ed a Savognin «te ist bagn en pover macarung!». Pertge ch'in macarun è negativ na san ins betg, atgnamain ha gea mintgin gugent pasta. Forsa hai da far cun la furma dal macarun ch'è vid a l'intern e pia predestinà per persunas cun chaus vids? En l'Engiadin'Ota pon ins perfin «fer üna macaruneda» cura ch'ins fa ina tuppadad. Insumma: meglier èsi da mangiar la macarunada cura ch'ins ha fatg ella.


3. Strizla

Per tut quels che tschertgan in pled per permalar mo a la zuppada insatgi è la strizla, la pastizaria dultscha deliciusa, ina buna varianta. En l'Engiadina Bassa po mintga generaziun esser ina «strüzla» u in «strüzzel», quai cun ina muntada en general positiva e chara. A la zuppada survegn la pastizaria però ina significaziun negativa: A Tarasp dovr'ins il pled per dir ad ina persuna ch'ella saja in pau tuppa. Ed il «strüzzel in painch» a Sent munta ch'ins saja propi tup. Persunas strizlas na pari betg da dar en autras regiuns rumantschas, là vegnan «striazlas» e «strezlas» probablamain pli gugent mangiadas.

 

Grazia fitg a tut ils sponsurs da LATABLA:

 • L’Institut dal Dicziunari Rumantsch Grischun
  L’Institut dal Dicziunari Rumantsch Grischun
 • Tel: 081 852 45 45
  Tel: 081 852 45 45
 • La Giuventetgna Rumantscha
  La Giuventetgna Rumantscha
 • Adüna bun - cafè grischun
  Adüna bun - cafè grischun
 • www.quartalingua.ch
  www.quartalingua.ch
 • Shop online!
  Shop online!
 • www.belain.ch
  www.belain.ch
 • Tel. 081 864 01 51
  Tel. 081 864 01 51
 • Tel. 081 864 15 81
  Tel. 081 864 15 81


4. Buglialatg

Quai che fiss atgnamain ina mangiativa per pops è bunamain pli enconuschent sco caracterisaziun per in bugliac, surtut en la Surselva. A Rueun è il buglialatg in temelitg ed a Sevgein na dastga el betg ir en il liber cura ch'igl è fraid, perquai ch'el schelass segiramain. Ed entant ch'ins scheva a Bravuogn per in giuven flaivel «vésta scu bueglia cun laz», schev'ins a Falera perfin «quel ei loms sc'ina buglialatg». Interessant è che la mangiativa feminina daventa masculina en connex cun persunas; forsa perquai che umens èn pli savens bugliacs che dunnas?!?


5. Ov

Ina dunna smincada exageradamain vegn numnada a Vnà in «öv mondà». Per Scuol n'è in tal ov betg in um mascrà, mabain in um fitg sensibel. Ed in «öv tender» è a Scuol e Zernez in uffant che crida, entant ch'in «ov rot» a Riom è in um debel. Pli enconuschent per ina persuna sensibla ch'è immediat permalada è l'expressiun «öv in pel» en l'Engiadina, «ov an pel» en il Grischun Central ed «iev en pial» en Surselva. E sch'ins ha mangià memia bler, lura pon ins esser radund u combel sco in ov. En quest senn bun appetit.

 

Text: Annetta Zini
Fotografia: Tgi sa, forsa èn tut questas persunificaziuns mo ina bella pulenta? Questa famiglia sa lascha en mintga cas gustar il gentar (cun u senza pulenta) a Camischolas.
(Fotograf Scheuermeier / Fototeca DRG)


Suonda LATABLA!


Forsa er insatge per vus:

Dad Annetta Zini (DRG) – La lingua rumantscha è ritga – uschè ritga che nus pudessan atgnamain ans servir pli savens da sias bellezzas e ritgezzas. Ella na cuntegna però betg mo pleds, mabain era sontgs, sco il Son Valentin. Per ils 14 da favrer datti qua tschintg differents Valentins chattads en il DRG ed en la litteratura rumantscha.


1. Il di da Valentin

Per ils ins è il Son Valentin in di impurtant, per ils auters in di sco ils auters. La dumonda è: festivar il Son Valentin cun la chara/il char, regalar flurs e tschigulatta u passentar tut normal quest di normal? Igl è en mintga cas d’avantatg, sch’il Son Valentin guarda in pau sin ils pèrs inamurads, gia che tenor la legenda procurava il sontg per spusalizis e lètgs fitg fortunads. Ch’il sontg è stà condemnà a la mort, perquai ch’el aveva acceptà era lètgs scumandadas, procura ch’il di da Valentin daventia anc pli romantic.


2. Il mal Son Valentin

Pli pauc romantic èsi cura che quels da Mustér han il «mal Sogn Valentin». Na, i na sa tracta betg dal mal d’amur, mabain da l’epilepsia. Il Son Valentin era il protectur cunter diversas malatias, surtut cunter l’epilepsia. Blers malsauns pelegrinavan tar chapellas ed i vegn ditg ch’els turnavan sauns e frestgs. In mattatsch cun pes struptgads saja vegnì purtà tar il sontg e silsuenter haja el pudì chaminar sez a chasa. Gnanc uschè mal quest mal Son Valentin, u tge manegiais vus?


3. Il ginaiver da Son Valentin

Tenor tschertas funtaunas litteraras sursilvanas na saveva noss Valentin betg mo proteger persunas, mabain era animals, surtut la muaglia. Cura ch’in paster bandunava sia muaglia per ir a mangiar gentar u a durmir, aveva el fidanza en il sontg: tscherts fitgavan lur bastun sper il muvel e rugavan il sontg da pertgirar durant il mument da lur absenza lur muaglia. Auters plantavan perfin in «burschin da Sogn Valentin», pia in rom dal ginaiver ed uravan tar il sontg. A lur return engraziavan els il sontg e cuvrivan il ginaiver cun terra.

Tgi sa, sch’il sontg è responsabel per ina pluna novas plantinas da ginaiver en Surselva e dapi intgins onns era per il gin (da ginaiver)?

 

Grazia fitg a tut ils sponsurs da LATABLA:

 • Adüna bun - cafè grischun
  Adüna bun - cafè grischun
 • www.belain.ch
  www.belain.ch
 • www.quartalingua.ch
  www.quartalingua.ch
 • L’Institut dal Dicziunari Rumantsch Grischun
  L’Institut dal Dicziunari Rumantsch Grischun
 • Shop online!
  Shop online!
 • La Giuventetgna Rumantscha
  La Giuventetgna Rumantscha
 • Tel. 081 864 01 51
  Tel. 081 864 01 51
 • Tel. 081 864 15 81
  Tel. 081 864 15 81
 • Tel: 081 852 45 45
  Tel: 081 852 45 45


4. Valentin lavandin?

L’onn passà avain nus emprendì d’enconuscher in pèr schlass umens. As regurdais vus anc dal Men tender? U dal Gion mogn? Geabain, ina massa pleds rumantschs faschessan rima cun Valentin, co fissi p.ex. cun Valentin lavandin, Valentin assassin u Valentin beduin? Documentà n’avain nus deplorablamain nagina da questas expressiuns legras, mabain quest spruh per Pigniu: «Sogn Valentin, che vegn cun aua e vin! La buot da Sogn Flurin, che maina peglia fin!»


5. L’emprim Valentin

Valentins na datti betg mo en furma da sontgs, mabain era sco famiglias e lieus. Il num deriva dal latin Valentinus e signifitga il ferm e pussant. Fortunà quel che ha num uschia. Surtut a Sent è il num da famiglia derasà. Ma l’emprim Valentin è stà in um da Ramosch ch’è documentà per l’onn 1499.

E sper persunas datti era lieus cun quest num, sco p.ex. a Pigniu il crap e la baselgia da sogn Valentin, a Mustér l’acla Valentin, a Medel ed a Sursaissa mintgamai ina caplutta da Sogn Valentin. E per finir turnain nus puspè tar il vin: a Puntraschigna pon ins cumprar il vin en la Vinoteca Valentin. Viva sin noss Valentin – ch’i saja cun vin u cun gin!

 

Text: Annetta Zini
Fotografia: Tgi sa sch’il sontg ha guarì blers ch’eran pelegrinads sin questa collina en Surselva tar la caplutta da Sogn Valentin? (Christian Meisser, Fototeca DRG)


Suonda LATABLA!


Forsa er insatge per vus:

Da Silvana Derungs (DRG) – La lingua rumantscha è ritga – uschè ritga che nus pudessan atgnamain ans servir pli savens da sias bellezzas e ritgezzas. Per exempel per descriver modas da sa muventar en stadi sturn. Quest mais – anc aivers dal mais passà – ballantschain nus pia tras il DRG e patin a la fin dal barbagiat postfestiv.


1. ir sco la via da Cavorgia

Vias che mainan sur foss e tras chaglias èn vias tut tortas e spir stortas. Ina via a Mustér, la via da Cavorgia, è para ina via uschia. Perquai din quels da Mustér, sch’insatge è tort, che quai saja «uiersch sco la via da Cavorgia». Er en stadi sturnira na van ins betg dal tut a dretg or, mabain tendenzialmain vi e nà, e forsa vitiers anc in pau stort ed inclinà, u eba: ins va sco la via da Cavorgia.


2. mesirar e schubregiar chinettas

Chattar la via a chasa suenter ina bella saira baraccusa n’è normalmain betg ina chaussa talmain pretensiusa. Mintgatant èsi simplamain cumbinà cun intgins deturs. Vul dir: Era sche la via è grada, datti ina u l’autra sviada … ina giada dad ina vart da la via, ina giada da tschella vart, uschia ch’i para che quel sturn mesiria la via. U ch’i ha era num ch’el mesiria las chinettas. U ch’ins po dir sco a Maton: che quel sturn vomia a «schubargear la chinetta.» Quai cun schubregiar vegn lura forsa effectiv anc vitiers. Pli tard lura…


3. esser inschigner

Sumegliant ad auters mastergns pon ins era sco sturn far ina carriera sturna – almain a Mon en Val d’Alvra, nua che er in simpel «mesirader da vias» po s’avanzar professiunalmain. E lura, en quest stadi promovì, hai num tut laconic: «L’è inschigner.» Bain in titel merità per quel che dumogna cun inschign dad arrivar a chasa ballantschond e balluccond.

 

Grazia fitg a tut ils sponsurs da LATABLA:

 • Tel. 081 864 01 51
  Tel. 081 864 01 51
 • www.belain.ch
  www.belain.ch
 • La Giuventetgna Rumantscha
  La Giuventetgna Rumantscha
 • L’Institut dal Dicziunari Rumantsch Grischun
  L’Institut dal Dicziunari Rumantsch Grischun
 • Tel. 081 864 15 81
  Tel. 081 864 15 81
 • Shop online!
  Shop online!
 • www.quartalingua.ch
  www.quartalingua.ch
 • Tel: 081 852 45 45
  Tel: 081 852 45 45
 • Adüna bun - cafè grischun
  Adüna bun - cafè grischun


4. avair in chau sc’in tgil

Ina giada arrivads a chasa, spetgain nus lura l’auter di. Magari è quel accumpagnà dad in barbagiat, cun in chau grond, grev e pesant. Cun in chau, sco sche quel fiss stà (mal-)duvrà per martellar e pitgar, per vomitar sco da chaj… Curt: ins ha in chau sc’in tgil.


5. avair mal ils chavels

Nus avain vesì, quai ch’ins senta l’auter di, suenter la sborgna potenta, quai è il mal: mal il stumi, mal las chommas, mal la bratscha, mal il cor, mal il chau. Uschè brutal mal il chau che tut si là è plain dolur: nas ed egls èn sensibels, la bucca dola, la lieung’è greva e gea … cura che perfin las cellas il pli orasum la periferia corporala fan mal, lura pon ins dir, sco a Lantsch ed a Vella, ch’ils chavels fetschian mal. Quels da La Punt-Chamues-ch, quels èn anc pli sensibels, quels piteschan dal barbagiat perfin cura ch’i han be gia «ils chavels ifflos».

 

Text: Silvana Derungs
Fotografia (modifitgada): W. Derichsweiler / Fototeca dal DRG


Suonda LATABLA!


Forsa er insatge per vus:

Da cullis e cullas

Da Dominique Dosch - Igls cullis sglischan segl palpieri. Figls sgrignan sgulatschond. Cartas da students igls tradeschan lour code. Igl nomer dad otg cefras siva pansond alla nota prubabla. Igl beamer tusseglia vers la pare ed annunztga igl taimp spiro.


Las soptgas sa stendan ed igls amprems tacs dattan berghels. Plunas da figls vignan catschedas ansemen segl pult davant. Seranetgas filan ed igls natels dattan tschigneidas. Enqualtgigns dastgan svidar lour cor. Oters restan taschantos. Schlengias sa sturtaglian anturn igls culiezs e tgapitschas sa tschaintan sen testas. Sa preparan per lour pensum, da gio tigneir lour possessours an gamba.


Or an pierti fon placats tgau. Igl balbagem da Vot antupar fugiteivs? vign surtuno digl fracasch da PsychoParty. Tranteraint pivslegia igl Workshop da products da tigneirtgesa ecologics. Igl Tandem – Amprender lungatgs an dus batterlescha an en cuntign. Igl madem mument vign la proclamaziun seriousa da Tema d’examens? Contactescha igl servetsch psicologic. Alla tschertga d’ena WG sbarbgliotta schinigia.

Ainten la cafeteria boffa la maschina da café. Las turtas fon bels îgls sper la fretga schalousa. Muneida sagliotta sen la teca e la cassa catscha or la glianga. Igl café cun latg sa preschainta agl cup to go. Ambleida da deir adia agls sdoms.

Grazia fitg a tut ils sponsurs da LATABLA:

 • Adüna bun - cafè grischun
  Adüna bun - cafè grischun
 • L’Institut dal Dicziunari Rumantsch Grischun
  L’Institut dal Dicziunari Rumantsch Grischun
 • Tel. 081 864 01 51
  Tel. 081 864 01 51
 • www.quartalingua.ch
  www.quartalingua.ch
 • Shop online!
  Shop online!
 • Tel. 081 864 15 81
  Tel. 081 864 15 81
 • Tel: 081 852 45 45
  Tel: 081 852 45 45
 • www.belain.ch
  www.belain.ch
 • La Giuventetgna Rumantscha
  La Giuventetgna Rumantscha


Igl isch dalla sala da lectura survigilescha igl suler. El fò ‘na tscheira retignond mintga sung tgi vot antrar. Igls canapes ainten la sala èn sot tensiun. Saintan igl sangluttem dalla tastatura. Observan igls laptops tgi magungan las resumaziuns. Figls stampos targleischan an calours penetrantas. Igl palantschia sa grittainta digl sgriztgem dallas soptgas. Igl clavazign tai e las gasettas sen carunga struban igls bustabs spir lungurela. L’oura da pare teira se las survantscheglias.

Hop, hop, hop!, givlan igls scalems giu da stgela. Dalla fegn digl corridor dattan igls apparats da fitness bratgs. « Ve a trenar! Muvimaint fò bagn! » Igl grev isch da vèder vot gio conceder la sorteida. Ma tgetganegna igl vign musso la spatla freida. Igl isch modest visavi ò en’igleida prousa. La sia manetscha dat digl tgea ampurmattond.

Davains balantschan las candeilas. Las fanestras zoflan aint la gleisch an calours mievlas. Igls bancs saleidan scutinond. En croc tigna precautamaintg schlengia e tgapitscha. Dasperas cantignan igls codeschets. Igl ambo rachinta cun vousch solemna da taimps passos e preschaints. Igl altar stat adretgse an cretta da sasez. Las essas scroschan consolond la schanuglia. La crousch terla.

Ia sort dalla tgaplotta dall’universitad. La schlengia m’ambratscha e la tgapitscha carsinescha igls tgavels. Igls tacs tschivlottan. Igls placats èn mets ed igls apparats da fitness baitan sottavousch. Igl isch da vèder reflectescha igl pignoul aint igl cantung. Las cullas gleischan vers me.

Vocabulari:

 • sgrignan / sgrignier = SR: grugnir
 • siva / sivar = SR: suar, süar
 • tusseglia / tussiglier = SR: tuschergnar
 • spiro / SR: vargau
 • tacs / tac digl calzer = SR: calcogn
 • berghels / VL: sbrais
 • seranetgas / VL: zips
 • tschigneidas / SR: tschaghignadas
 • enqualtgigns / singuls
 • taschantos / taschantar = SR: far quescher
 • balbagem / VL: crabottöz
 • pivslegia / pivslar = SR: pipegiar, VL: tschüblajar
 • batterlescha / batterlar = SR: tschintscherlar, VL: bagliaffar
 • sbarbgliotta / sbarbgliottar = SR: sburbigliar, VL: crabottar
 • schinigia / ambarasso
 • sdoms / SR: tschaduns, VL: sduns
 • survigilescha / survigilar = VL: survagliar
 • fò ‘na tscheira / far ena tscheira = SR: far gresch, VL: far üna tschera trida
 • survantscheglias / VL: survaschellas
 • bratgs / VL: sbrais
 • tgetganegna / tottanegna, anetgamaintg
 • prousa / benign, mievel
 • croc / SR: crutsch, VL: crötsch
 • carsinescha / carsinar, carezzar
 • baitan / discorran

 

Text: D. Dosch, Fribourg
Fotografia: Pexels.com

Suonda LATABLA!


Forsa er insatge per Vus:

 • 5 giadas ir ad in ir
  5 giadas ir ad in ir
  Da Silvana Derungs (DRG) – La lingua rumantscha è ritga. Quai savain nus sa chapescha. Ma mintgatant essan nus tuttina…
 • Engiadina, terra fina
  Engiadina, terra fina
  Da Fadrina Hofmann - Stà, temp da vacanzas, e tuot la Svizra para dad esser güsta in Engiadina. Inclegiantaivel, id…
 • 5 fritgs fauss
  5 fritgs fauss
  Da Silvana Derungs (DRG) – La lingua rumantscha è ritga. Quai savain nus ussa bain avunda. Quest mais – amez…
 • 5 giadas in chazzer cunfar
  5 giadas in chazzer cunfar
  Da Silvana Derungs (DRG) – La lingua rumantscha è ritga. Quai savain nus ussa bain avunda. Ils ultims mais avain…

Da Silvana Derungs (DRG) – La lingua rumantscha è ritga – uschè ritga che nus pudessan atgnamain ans servir pli savens da sias bellezzas e ritgezzas. Quai vala era per descriver umans alcoholisads. Nus enconuschain forsa ch'ins haja ina tschucca u ina sborgna u ch'ins haja fatg si ina potenta. Ma en il DRG chattain nus anc autras descripziuns – magari pli subtilas – per esser sturn.


1. esser en la vigna

I dat gea divers stadis da sturnadad: quel dal cumenzament cura ch'ins è «be» in pau tschuberlin e lura quel, cura ch'ins è sturn sco s'auda e sa noda quasi en l'alcohol. Lura sa chatt'ins per uschè dir amez l'origin dal vin: en la vigna. I dat era lieus, per exempel Zernez, che localiseschan pli precis las vignas, schend ch'ils aivers sajan ids en Vuclina.
Ils ins manegian che ir en la vigna saja be per cuntanscher in leva schmierla, per auters è l'esser en la vigna gia stadi enaivrì absolut. Ma cunfins sa confundan cun il vin… E soviso, tgi che na vul betg perder blers pleds, po era commentar tut a moda prosaic-lapidara sco per exempel a Guarda: «L'es laint.»


2. esser bain cundì

Nus pudain cundir noss bizochels cun chaschiel e nossas remartgas ubain cun umor ubain cun pleds murdents. Nus pudain dentant – almain tenor ils Engiadinais – er nus sezs esser cundids – perfin bain cundids! En stadi bain cundì essan nus blaus sturns. Ed atgnamain vai puspè si cun l'esser cundì dals bizochels: pertge cundids, pazinghels, essan nus forsa er in pau bizochels. Ed en stadi bain cundì essan nus franc er ubain alleghers ubain nauschs.


3. esser illuminà

«In vino veritas.» Quai pudess esser in punct da partenza per numnar «illuminads» quels che han bavì in zic u er da memia. Forsa tuni in pau da clisché, quai cun l'illuminaziun, la clervesida e l'inspiraziun che vegnan cun las spirituosas. Ma forsa avain nus era gist scuvretg l'origin (ed il motiv per la fin?) dad ina societad secreta: quests pseudo-scienziads dad illuminists eran tuts simplamain sturns! U sco quai ch'i schessan a Mon: «L'è illumino enpo canona!»

 

Grazia fitg a tut ils sponsurs da LATABLA:

 • Tel. 081 864 01 51
  Tel. 081 864 01 51
 • La Giuventetgna Rumantscha
  La Giuventetgna Rumantscha
 • www.quartalingua.ch
  www.quartalingua.ch
 • Tel: 081 852 45 45
  Tel: 081 852 45 45
 • www.belain.ch
  www.belain.ch
 • Shop online!
  Shop online!
 • L’Institut dal Dicziunari Rumantsch Grischun
  L’Institut dal Dicziunari Rumantsch Grischun
 • Adüna bun - cafè grischun
  Adüna bun - cafè grischun
 • Tel. 081 864 15 81
  Tel. 081 864 15 81


4. avair ina vulp

En stadi sturn sumegliain nus para ils animals, per exempel cun esser plains sco mils u sturns sco giats. Ma bels èn quels da l'Engiadina: là vegn la vulp pe a pe cun la schmierla. Al cumenzament, cura che tut è anc allegher ed ilaric, lura hani per il pli be ina vuolpetta – u ina vuolpina a Schlarigna. Cun aivradad avanzada daventan ils nas lura pli cotschens e las vulps pli grondas, ed anc pli tard, lura han ins perfin bravas u bellas vulps. Ad Ardez commenteschani quai cun «el ha clappà la vuolp cun cua lunga» ed a Müstair hani era gia «siettà üna vuolp» essend plains sco vatgas.


5. betg esser sulet

Bavaders n'èn «betg sulets» en Engiadina, uschia hai num. En il Grischun central «hani cumpagnia» ed en Surselva n'èni «betg persuls». Spezialmain discret e charin tuni a Sagogn: «El ei buca mai el.»
Ma il bel vi da questa caracterisaziun n'è betg mo sia subtilitad, mabain era la dumonda: Tgi è lura l'auter, quel (u quella) dasperas? Intgins pudessan dir: «Bain cler, en quel stadi ves'ins dubel!» Però la constataziun vegn gea da tschels, quels anc gigins. Pertge n'èn ins sturn betg sulet? – Perquai che l'auter en tai cumpara, perquai ch'il vin carmala nauadora tes auter Jau? Forsa è la soluziun era da chattar en la locuziun da Scuol: «Cur cha'l ha bavü, schi ha'l il Segner aint il vainter.»

… Ed en l'onn nov ans occupain nus lura da las consequenzas da las sborgnas potentas. Fin lura: Bellas festas en buna cumpagnia!

 

Text: Silvana Derungs
Fotografia: Da cumpagnia en la Casa Fausta Capaul a Breil, ca. 1920 (W. Derichsweiler / Fototeca dal DRG)


Suonda LATABLA!


Forsa er insatge per vus:

Da Silvana Derungs (DRG) – La lingua rumantscha è ritga – uschè ritga che nus pudessan atgnamain ans servir pli savens da sias bellezzas e ritgezzas. E da sias stgirezzas! Damai che la stagiun stgira ha cumenzà, ans palpain nus tras il DRG, guardond co che nossa lingua descriva ils differentas grads da stgirezza. 


1. stgir sco ina bucca da luf

A Sevgein, da stgir, forsa che la dunna premurada admoniva: «Pren la latiarna, pertgei esser eisi stgir sco en ina bucca d’luf!» L’expressiun «in bocca d’luf» enconuschain nus uschiglio sco giavisch ladin als chatschaders. Ma la stgiraglia che regna en bucca dal luf, quella probabel be paucs ch’enconuschan. Però ina giada sto in, u ina, avair ristgà da guardar da datiers en il gnif al luf. E lura ha’la quintà – e Men Rauch ha chantà – quant stgir ch’i saja en bucca dal luf (La bocca d’luf es s-chüra … La bocca d’luf es sula …). Quella stgiraglia enconuscheva sinaquai l’entir territori rumantsch, sur il cunfin ladin or, sur il Surmir e fin enta Vrin, nua ch’i deva era là, perfin, in «stgir sco en bucca d’luf.»


2. stgir ch’ins na vesa betg il nas

Lura datti era las cumparegliaziuns cun la distanza sco mesira decisiva per il grad da stgiraglia, sco per exempel «stgir ch’ins na vesa betg in l’auter». Pli stgir e pli datiers èn ins cun «stgir ch’ins na vesa betg il pugn davant in egl». La culminaziun absoluta avain nus lura a Domat: «Stgir ch’ins veza bec i nas.» – In maletg plausibel per la stgiraglia absoluta, la finala è il nas bain l’object il pli damanaivel als egls. Era sche … da vesair quel (senza l’agid dad in spievel) han ins gia fadia da cler bel di.


3. stgir sco en in satg

Schons e Tumliasca han il «stgir sco an egn sac». Quai è almain curt e setg e simpel. Forsa n’èsi betg in maletg fitg original, ma almain pragmatic: mintgin sa – sch’el vul – prender in satg ed empruvar ora, quant stgir ch’igl è lura propi (però be curt, vus savais schon: satgs sur il chau etc.). I dependa mo da la stoffa: Stgir sco en in satg cun taila da juta? Cun taila da chonv? Cun taila da mangola? Satgs da palpiri u satgs da rument nairs, violets u verds?

 

Grazia fitg a tut ils sponsurs da LATABLA:

 • Shop online!
  Shop online!
 • Tel. 081 864 15 81
  Tel. 081 864 15 81
 • www.quartalingua.ch
  www.quartalingua.ch
 • Tel. 081 864 01 51
  Tel. 081 864 01 51
 • Adüna bun - cafè grischun
  Adüna bun - cafè grischun
 • www.belain.ch
  www.belain.ch
 • L’Institut dal Dicziunari Rumantsch Grischun
  L’Institut dal Dicziunari Rumantsch Grischun
 • La Giuventetgna Rumantscha
  La Giuventetgna Rumantscha
 • Tel: 081 852 45 45
  Tel: 081 852 45 45


4. stgir sco en ina spelunca

In auter caracter da stgiraglia han las tavernas suspectusas. Udind la cumparegliaziun da Champfèr «s-chür scu’na spelunca» pudess ins supponer che quels là vagabundeschian regularmain per las ustarias enturn. Però ina «spelunca» na sto betg exnum esser in local vendider da vinars, mabain po er esser in cuvel u uschiglio ina fora. Ch’i saja lura baita, ustaria, grotto u grotta u fora: x in refugi fustg fascheva ses serv a quels da Champfèr per dar in’idea da la nairaglia da stivas u sairas sombras.


5. stgir sco en ina vatga

Enconuschais vus Jona? Quel là da la Bibla che è stà en il venter dad ina balena? Stgir eri mettain er en là. Ma qua en muntogna n’avain nus naginas balenas, persuenter auters animals cun buttatschuns. Perquai dini davent da Domat fin si Mustér «stgir sco dad esser en ina vacca.»

Sto esser che la bucca (nus avain gia vesì tar il luf) u il schiliez eran pli stgirs ch’il venter, damai ch’igl existan anc las variantas cun «esser stgir sco dad ir en ina vatga». Anc pli stgira è tschella vart dal venter, quella anora, sco quai ch’i tuna a Breil: «Oz ei ina notg stgira sco el tgil dad ina vacca nera.» Quai è ussa bain ina bell’expressiun per ina saira romantica d’enviern!

 

Text: Silvana Derungs
Fotografia: Fotografia tranter stgir e cler a St. Antönien (Chr. Meisser / Fototeca dal DRG).


Suonda LATABLA!


Forsa er insatge per vus:

Pagina 3 da 6

Partenari:

 • Ediziun Apart è ina pitschna chasa editura a Turitg è spezialisada sin la finanziaziun, realisaziun, producziun e distribuziun da litteratura rumantscha. Publicaziuns enconuschentas sun  «LA CALAMITA» da Lucas Harari, translatada da Benedetto Vigne, «ils ventganov da settember» e «Diari Giapunais» da Benedetto Vigne ubain «Gulasch en schelentera» da Claudia Cadruvi.

CUMPRAR ONLINE:

LA CALAMITALA CALAMITA
17-04-2020 15:22:56Divers39.80 CHF
• 1.3 kg divertiment • 144 paginas • chapibel en mintga idiom • format impressiunant • bel sin mintga curuna da cudeschs ...
Go to top