Print this page

Mangos ed autras malspirtusadads ella veta dad in ren

Mangos ed autras malspirtusadads ella veta dad in ren

Dad Asa S. Hendry - Ualti tgunsch ha il ren da plastic egl iert da mes vischins gia realisau dalunsch che jeu sun miez schelada e hai in tgau che miez sloppa da tut las gliestas che jeu stuess liquidar, schiglioc havess el buca invidau mei aschi spontan ad in vin cauld.

Sche jeu lessi buca prender plaz in’uriala per paterlar empau. Bien pia – cun rens discuoran ins buca ton, cunzun buca cun quels da plastic, va ei atra il tgau a mi e dun in cumpliment per sia biala cadeina da cazzolas che penda entuorn siu culiez. El manegia ch’el fuss ensesez leds da saver nua che la bescla sesanfli, ils vischins hagien denton scumandau da stizzar quella sfarlatada d’energia. El hagi schon raschun, ei vesi denton halt tuttina aunc ora bi, detg jeu e pren igl emprem sitg dil vin cauld ch’el ha dau a mi enta pugn.

« Engraziel, neve ». « Negin problem ! »

Tgei che marschi allura aschia damonda il ren. Tut marschi – Nadal halt.  « Nadal halt », di il ren e scrola sia corna da plastic. Nadal seigi plitost empau ina malspirtusadad,  sburfla el sinquei. Tgei che fa surstar mei empau, per in ren stuess Nadal bein esser IL temps digl onn. Sin la damonda daco ch’el seigi lu buca aschi incantaus, marmugnia el enzatgei sco : « Dapertut quei huora glitzer plunderwerc », e muossa sin sia cadeina da cazzolas. Jeu dun il tgau e pren in sitg vin cauld. « Il Manor a Cuera dat e sissu mintg’onn ina ». « Di nuot », il ren schigia da siu cup.

Grazia fitg a tut ils sponsurs da LATABLA:

 • Tel. 081 864 15 81
  Tel. 081 864 15 81
 • Adüna bun - cafè grischun
  Adüna bun - cafè grischun
 • Tel: 081 852 45 45
  Tel: 081 852 45 45
 • La Giuventetgna Rumantscha
  La Giuventetgna Rumantscha
 • www.belain.ch
  www.belain.ch
 • Tel. 081 864 01 51
  Tel. 081 864 01 51
 • www.quartalingua.ch
  www.quartalingua.ch
 • L’Institut dal Dicziunari Rumantsch Grischun
  L’Institut dal Dicziunari Rumantsch Grischun
 • Shop online!
  Shop online!


« Liuas ti buca sche ti beibas daquei ? » « Nana, va schon », marmugnia el e fa viva. Sche jeu seigi era aschia el stress sco il rest da quella societad da consum che cumpra sco stuorns tut il plunder nunnecessari,  damonda il ren e catscha en bucca in toffifee. « Depressiun da Nadal ? » damondel jeu. Il ren metta uiersch siu tgau e siara giu in egl. « Forsa empau ». « Capeivel…»  « Star ella plievgia e far aschia sco sch’ei fuss unviern dat ad ins il rest », manegia el sinquei ed entscheiva a tagliar si ina mango. « Climate change is real, bitch » di el siper ella e damonda mei sche jeu lessi era in toc.

« Bugen », rispundel jeu.

« Ed aunc in vin cauld ? », damonda il ren.

« Aunc pli bugen ».

« Depressiun da Nadal ? »

« Forsa empau » marmugniel jeu.

« Viva ! »

« Viva ! »

 

Text: Asa S. Hendry, Cuera
Fotografia: pixabay.com

Suonda LATABLA!

 Dar ina nota a questa contribuziun
(0 vuschs)
Asa S. Hendry

Autura LATABLA, december 2017 - Asa S. Hendry  (*1999) ei carschida si a Vella. Ella frequenta momentan la scola chantunala a Cuera, fa teater, va ad alp e scriva. Igl onn 2015 ei siu emprim roman da fantasia «Emalio» tar la Chasa Editura Rumantscha cumparius, ch’ella ha scrit ensemen cun Flurina Albin. Dapi lura scriva Asa S. Hendry era suletta ed ha guadignau il Premi Term Bel 2016.

Sumegliaint: